Spółdzielnia
O spółdzielni
Organy Spółdzielni
Zarząd Spółdzielni
Rada Nadzorcza
WALNE
Aktualności
Akty prawne
Regulaminy
Polityka prywatności
Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w KSM na 2020r
STATUT KSM
Uchwały
Przetargi
Lokale
Kontakt
WALNE ZGROMADZENIE 2023
Zawiadomienie
Podział Walnego zgromadzenia i porządek obrad .
Regulamin
SPRAWOZDANIA
Pełnomocnictwo
Uchwały
Zarząd KSM informuje , iż Walne Zgromadzenie Członków KSM Część I i II podjęło następujące Uchwały.
Dla Mieszkańców
DRUKI DO POBRANIA
Harmonogram sprzątania na klatkach schodowych w budynkach KSM marzec 2024
Harmonogram sprzątania na klatkach schodowych kwiecień 2024
POLICJA OSTRZEGA - NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ
Jak załatwić sprawę mieszkaniową
Uwaga dnia 08.05.2024 wyłączamy ogrzewanie.
Przygrzejnikowe Zawory Termoregulacyjne - wymiana na nowe.
Zarząd KSM i sekretariat: 44 714 10 30 | Płatności i zgłoszenia awarii: 44 714 10 41
Zgłoszenia awarii poza godzinami pracy biura: 513 020 910
Zarząd KSM i sekretariat: 44 714 10 30 | Płatności i zgłoszenia awarii: 44 714 10 41
Zgłoszenia awarii poza godzinami pracy biura: 513 020 910

Polityka prywatności

Koluszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Koluszkach uprzejmie informuje, że od 25 maja 2018 r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UEL 119, s. 1).

W związku z powyższym poniżej zamieszczamy informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Spółdzielnię.

1. Administrator danych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Koluszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Sikorskiego 11 w Koluszkach, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000097292, NIP 773-000-80-93, REGON 000487226.

2. Kategorie danych.

Spółdzielnia przetwarza następujące kategorie Państwa danych osobowych:

  • dane identyfikacyjne,
  • dane adresowe,
  • dane kontaktowe.

3. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne.

Dane osobowe osób posiadających tytuły do lokali mieszkalnych będą przetwarzane przez Spółdzielnię w następujących celach:

a) realizacja obowiązku i prawa wynikającego z przepisów prawa spółdzielczego (art. 30 Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze (tj. Dz.U. 2017 poz. 1560 z późn. zm.) - tj. prowadzenie rejestru członkowskiego i dokumentacji członkowskiej zawierającej imiona i nazwiska, wysokość zadeklarowanych udziałów, wysokość wniesionych wkładów oraz zmiany tych danych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);

b) realizacja obowiązku wynikającego z art. 4 ust. 41 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1222 z późn. zm.) polegająca na prowadzeniu ewidencji i rozliczeniu przychodów i kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości przypadających na lokale członków i najemców Spółdzielni oraz eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni przez uiszczenie opłat zgodnie z postanowieniami Statutu Spółdzielni (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);

c) realizacja obowiązku wynikającego z art. 61 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych polegająca na usuwaniu awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniu szkody w lokalu członka Spółdzielni lub użytkownika lokalu (podstawa prawna art. 6 ust. 1 c Rozporządzenia RODO);

d) realizacja i wykonanie umów najmu zawartych ze Spółdzielnią, których Państwo są stroną w szczególności umowy korzystania z lokalu, najmu dodatkowej komórki, pomieszczenia dodatkowego, dzierżawy terenu itp. (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO);

e) realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółdzielnię polegających na dochodzeniu przez Spółdzielnię roszczeń z tytułu zaległych opłat za lokale mieszkalne i użytkowe (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO);

f) zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów polegających na archiwizowaniu danych dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Spółdzielni (Administratora) (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO).

4. Okres przetwarzania danych.

a) dane osobowe, przetwarzane przez Spółdzielnię w związku z posiadanym przez Państwa prawem do lokalu, przechowywane będą przez okres w jakim przysługuje Państwo prawo do lokalu w Spółdzielni oraz przez okres nie dłuższy niż 50 lat po ustaniu w/w prawa w zakresie dokumentów członkowskich oraz przez okres wynikający z Ustawy o rachunkowości dla dokumentów rozliczeniowych i finansowych.

b) W przypadku umowy najmu ze Spółdzielnią, której Państwo są stroną, dane osobowe przechowywane będą przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową czyli przez okres 5 lat od końca roku, w którym wygasła umowa najmu.

c) W zakresie celów o których mowa w pkt. 3 ppkt e) i f) przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Spółdzielni stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

5. Kategoria odbiorców danych.

a) podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Spółdzielni na podstawie zawartej ze Spółdzielnią umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające),

b) podmioty współpracujące ze Spółdzielnią na podstawie odpowiednich umów obejmujących zadania z zakresu: robót budowlanych i konserwacyjnych wymaganych przepisami prawa w zakresie badań stanu technicznego budynku, usług poligraficznych, informatycznych, prawnych, ubezpieczeniowych i księgowych.

6. Prawa osób, których dane dotyczą.

Zgodnie z rozporządzeniem przysługuje Państwu:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii na podstawie art. 15 Rozporządzenia,
  • prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia,
  • prawo do usunięcia danych na podstawie art. 17 Rozporządzenia,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 Rozporządzenia,
  • obowiązek powiadomienia przez administratora o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, zgodnie z art. 19 Rozporządzenia,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych na podstawie art. 21 Rozporządzenia,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Informacja o wymogu (dobrowolności) podania danych.

Podanie danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z art. 30 ustawy Prawo spółdzielcze (tj. Dz.U. 2017 poz. 1560) oraz art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. 2013 poz. 1222 z późn. zmianami).

Podanie danych ma charakter dobrowolny tylko w przypadku zawierania umowy najmu ze Spółdzielnią ale ich podanie jest warunkiem koniecznym zawarcia i wykonania w/w umowy.

8. Klauzula informacyjna.

Wszelkie dokumenty rozliczeniowe i informacyjne wychodzące ze Spółdzielni opatrzone będą klauzulą o brzmieniu:

„Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych oraz obowiązków
i uprawnień wynikających z przepisów prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego Rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. (RODO) oraz ustawy Prawo spółdzielcze i Ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych.”