Spółdzielnia
O spółdzielni
Organy Spółdzielni
Zarząd Spółdzielni
Rada Nadzorcza
WALNE
Aktualności
Akty prawne
Regulaminy
Polityka prywatności
Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w KSM na 2020r
STATUT KSM
Uchwały
Dla Mieszkańców
Dodatki mieszkaniowe
Czynsze i windykacja
Dokumenty do pobrania
UWAGA -ZMIANA W OPŁATACH ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Oświadczenie o ilości osób zamieszkiwanych w lokalu
Wniosek o ubezpieczenie mieszkania dla mieszkańców KSM
Oferta Citinet - telewizja
Harmonogram sprzątania na klatkach schodowych lipiec 2023
Harmonogram sprzątania na klatkach schodowych sierpień 2023
Harmonogram sprzątania na klatkach schodowych wrzesień 2023
Przetargi
Lokale
Kontakt
WALNE ZGROMADZENIE 2023
Zawiadomienie
Podział Walnego zgromadzenia i porządek obrad .
Regulamin
SPRAWOZDANIA
Pełnomocnictwo
Uchwały
Zarząd KSM informuje , iż Walne Zgromadzenie Członków KSM Część I i II podjęło następujące Uchwały.
POLICJA OSTRZEGA - NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ
Jak załatwić sprawę mieszkaniową
Informacje - budowa garaży os. Głowackiego 10 i 12
INFORMACJA -ROZLICZENIE ENERGII CIEPLNEJ ZA 2022 R
Dzień dziecka - na 11 Listopada w Koluszkach
Spotkanie w sprawie przyznanych odszkodowań za udział w prawie współwłasności drogi położonej przy ul. Głowackiego w Koluszkach
BRAK CIEPŁEJ WODY od 07.08 do 13.08.2023 r.
Zarząd KSM i sekretariat: 44 714 10 30 | Płatności i zgłoszenia awarii: 44 714 10 41
Zgłoszenia awarii poza godzinami pracy biura: 513 020 910
Zarząd KSM i sekretariat: 44 714 10 30 | Płatności i zgłoszenia awarii: 44 714 10 41
Zgłoszenia awarii poza godzinami pracy biura: 513 020 910

Wyniki lustracji za lata 2015-2017

Walne Zgromadzenie Członków KSM 08. - 09.X.2018 r.

Zgodnie z umową zawartą w dniu 24.01.2018 r. pomiędzy Związkiem Rewizyjnym Sp-ni Mieszkaniowych RP w Warszawie a Koluszkowską Spółdzielnią Mieszkaniową w Koluszkach, w dniach od 19 lutego do 22 czerwca 2018 r. została przeprowadzona przez Związek lustracja pełnej działalności Sp-ni za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2017 r.

Przedmiotem lustracji były zagadnienia:

- organizacja Sp-ni,

- stan prawny gruntów,

- sprawy członkowskie i dyspozycja lokalami,

- gospodarka zasobami mieszkaniowymi,

- gospodarka remontowa w zasobach mieszkaniowych,

- gospodarka finanasowa,

- ocena realizacji przez Sp-nię obowiązków wynikających z art. 41-43 ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych.

Lustracja nie obejmowała badania sprawozdań finansowych Sp-ni
w rozumieniu art. 64 ustawy o rachunkowości jak również weryfikacji rozliczeń kosztorysowych.

Ustalenia lustracji zostały zawarte w protokole lustracji, który łącznie z listem polustracyjnym stanowią integralną całość.

Protokół lustracji został przedstawiony przez Zarząd Sp-ni na posiedzeniu Rady Nadzorczej KSM w dniu 27.06.2018 r.

(protokół Nr 6/2018 z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej KSM)

Zorganizowano także (03.07.2018 r.) spotkanie informacyjne dla Członków RN poprzedniej kadencji - aby zapoznać ich z zaleceniami oraz wnioskami
z przeprowadzonej lustracji.

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 93 § 4 Prawa Spółdzielczego, Rada Nadzorcza niniejszym przedstawia wnioski, zalecenia wynikające z przeprowadzonej lustracji pełnej działalności KSM za okres od 01.01.2015 r. - 31.12.2017 r.:

I. W protokole z w/w lustracji doręczonym KSM dn. 27.06.2018 r.:

1) Zarzucono poprzedniemu Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej, że nie przekazano Walnemu Zgromadzeniu Członków w 2016 r. w sposób prawidłowy wniosków
z lustracji przeprowadzonej w 2015 roku. W związku z tym Walne Zgromadzenie nie rozpatrzyło tych wniosków, nie podjęło uchwał w tym zakresie.

Zarząd KSM nie poinformował Walnego Zgromdzenia o realizacji wniosków polustracyjnych.

Z dokonanej analizy żaden z tych wniosków nie został wykonany pomimo faktu,
że pismem z dnia 16.03.2016 r. Zarząd KSM przekazał informację do Związku Rewizyjnego SM RP o zrealizowaniu wszystkich zaleceń.

Wyjaśniamy, że poprzednia lustracja (za lata 2012-2014) przedłożyła do realizacji Sp-ni 3 wnioski:

1. Uporządkować wewnętrzny system normatywny Sp-ni poprzez dostosowanie go do pełnej zgodności ze stanem prawnym.

2. Opracować i wdrożyć regulacje w zakresie danych osobowych.

3. Kontynuować prowadzone działania w zakresie windykacji opłat za używanie lokali.

2) Wskazano, że w okresie 2014-2017 Sp-nia dokonywała nieprawidłowych naliczeń składek na ubezpieczenia społeczne, zdowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Fakt ten został potwierdzony
w protokole sporządzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W I półroczu 2018 r. Zarząd Sp-ni wprowadził wymagane korekty i uregulował niedopłatę w łącznej wysokości ponad 26 tys. zł.

3) Lustracja wskazała, że uchwalenie Statutu przez Walne Zgromadzenie Członków w 2016 roku było niezgodne z przepisami ustawy Prawo Sp-cze oraz ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych.

Analiza zapisów Statutu KSM z 2016 roku wykazała:

- w § 17 ust. 6 - zapis w zakresie "przepisania członkostwa" nie znajdował umocowania w przepisach prawa Sp-czego,

- w § 17 nie uwzględniono uregulowania dotyczącego sposobu i terminu zwrotu udziałów,

- w § 18 ust. 2 - nie określono procedury wymaganej przy wyborach członków Zarządu Sp-ni,

- § 20 ust. 2 był sprzeczny z ustawą Prawo Spółdzielcze,

- § 22 ust. 4 i 5 zawierały uregulowania sprzeczne z art. 83 ust. 11 i 12 uosm,

- § 24 ust. 1 pkt j był niezgodny z art. 38 § 1 pkt 10 ustawy Prawo Sp-cze,

- § 25 ust. 2 był sprzeczny z ustawą Prawo Sp-cze,

-zawarte w § 26 uregulowania nie określały procedury podsumowania Walnego Zgromadzenia podzielonego na części w jednoznaczny i zrozumiały sposób, w tym przede wszystkim nie określono kto i w jakim czasie sporządza zestawienie podjętych uchwał wraz z wynikami głosowania oraz kto i w jakim czasie i w jaki sposób informuje członków Sp-ni o podjętych uchwałach,

- w § 29 ust. 2 wskazano niejednoznaczną liczbę członków RN Sp-ni,

- w § 29 ust. 5 - uregulowanie w zakresie "innych osób" i "komisji Rady" było niezgodne z art. 82 uosm, jak również nie wyczerpywało postanowień w zakresie formy i częstotliwości wypłacania wynagrodzenia,

- w § 30 ust. 1 - zapis w zakresie przyznania uprawnienia Radzie Nadzorczej
i Zarządowi Sp-ni do zgłaszania kandydatów do Rady Nadzorczej nie znajdował uregulowania w prawie spółdzielczym. Brak było wskazania do kogo należy zgłaszać tych kandydatów.

- w § 31 stwierdzono brak regulacji w zakresie uzupełnienia składu osobowego Rady Nadzorczej w przypadku utraty mandatu przed upływem kadencji,

- w § 72 nie wprowadzono zapisów dotyczących uregulowania wynajmu tzw. "lokali socjalnych",

- stwierdzono niezgodność § 76 ust. 4 z art. 4 ust. 7 uosm,

- stwierdzono niespójność i niejednoznaczność w rozumieniu zapisów § 76 ust. 7 i 8 oraz § 81 ust. 5 i 6.

Informujemy, że w VI 2018 r. Zarząd i RN KSM przedstawili wniosek
o uchylenie wszystkich postanowień Statutu KSM wraz z projektem nowych jego postanowień. Walne Zgromadzenie Członków KSM na I i II Części w VI 2018 podjęło uchwałę w tym zakresie.

Wyjaśniamy, że zgodnie z ogłoszeniami, które wywiesiliśmy na klatkach schodowych - Statut KSM w wersji uwzględniającej wnioski lustracji oraz zmiany uosm z 2017 r. będzie obowiązywał dopiero od dnia rejestracji w KRS.

4) Lustracja wskazała także naruszenia przepisów w zakresie aktualizacji wpisów
w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Obecnie wymagane zapisy w KRS dokonywane są zgodnie z przepisami
z zachowaniem terminów.

5) Lustracja wskazała na niezgodność z przepisami prawa oraz niespójność zapisów Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków KSM. Szczególnie zwrócono uwagę na niespójność zapisów dotyczących zasad obliczania wyników głosowań.

Informujemy, że Walne Zgromadzenie Członków KSM w VI 2018 roku podjęło także Uchwałę o uchylenie poprzedniego i przyjęcie nowego Regulaminu obrad WZCzł. Jednakże nowa jego treść będzie obowiązywać dopiero od dnia zarejestrowania Statutu Sp-ni.

6) Wniosek lustracji o braku zawiadomień Związku Rewizyjnego SM RP oraz Krajowej Rady Sp-czej o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków jest realizowany przez Zarząd Sp-ni na bieżąco.

Zarówno przed czerwcowym jak i obecnym Walnym Zgr. w 2018 r. takie zawiadomienia zostały wysłane.

7) W zakresie funkcjonowania Rady Nadzorczej Sp-ni lustracja wykazała następujące nieprawidłowości:

- wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej wypłacane były w sprzeczności z art. 82 uosm zarówno w zakresie osób uprawnionych jak i częstotliwości wynagradzania,

- wykazano także brak należytego nadzoru i kontroli Rady Nadzorczej nad działalnością Zarządu Sp-ni.

Wszystkie uwagi lustracji, a także zmiany ustawowe dotyczące Rady Nadzorczej KSM, zostały zawarte w nowym Regulaminie, który został przyjęty przez WZCzł
w czerwcu 2018 r., ale wejdzie on w życie dopiero po zarejestrowaniu Statutu Sp-ni.

8) Lustracja wykazała, że plany gospodarcze Sp-ni, roczne sprawozdania oraz sprawozdania finansowe Sp-ni były dokumentowane Uchwałami Zarządu Sp-ni.

Decyzje Zarządu w ww. sprawach nie były odnotowywane w protokołach Zarządu KSM.

Wniosek ten jest realizowany na bieżąco przez obecny Zarząd Sp-ni (od 2018 r.)

9) Kolejnym zarzutem lustracji jest niekompletność, niespójność oraz niezgodność ze stanem faktycznym struktury organizacyjnej Sp-ni w badanym okresie.

Wniosek ten został już zrealizowany. Rada Nadzorcza Sp-ni Uchwałą Nr 34/2018
z 24.01.2018 r. zatwierdziła strukturę oraz regulamin organizacyjny Sp-ni (obow. od 2018 r.)

10) W związku z niewykonaniem zaleceń z poprzedniej lustracji - ponownie wskazano konieczność uregulowań związanych z ochroną danych osobowych.

Zalecenie to także zostało wykonane. Od 01.09.2018 r. Zarząd KSM wprowadził nową Politykę Bezpieczeństwa. Powołano i zarejestrowano Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Zgodnie z regulacjami tzw. "RODO" zamieszczono informacje na klatkach schodowych, w siedzibie oraz na stronie internetowej Sp-ni, o zasadach przetwarzania i ochrony danych osobowych w KSM.

11) W zakresie spraw pracowniczych lustracja wykazała następujące nieprawidłowości:

- nieuporządkowana dokumentacja osobowa - niezgodnie z Rozporządzeniem Min. Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

- brak aktualnych orzeczeń lekarskich wymaganych na danym stanowisku pracy,

- brak niektórych dokumentów np. umów o pracę w aktach osobowych,

- umowy o pracę, porozumienia zmieniające nie były podpisane przez osoby do tego upoważnione, przy tym zawarcie umowy o pracę z Głównym Księgowym było niezgodne z art. 54 § 1 ustawy Prawo Sp-cze,

- brak zatwierdzenia wniosku o nagrodę jubileuszową dla Głównej Księgowej,

- umowy o pracę z członkami Zarządu były podpisywane jednoosobowo tylko przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

- Sp-nia nie wypełniła obowiązku wynikającego z art. 2091§ 1 pkt 2a i 2b Kodeksu pracy, który nakazuje wyznaczenie przez pracodawcę pracowników do wykonywania czynności w zakresie udzielania pierwszej pomocy i ewakuacji pracowników.

Wniosek ten również został wykonany.

W maju 2018 r. wyznaczono pracownika odpowiedzialnego za udzielanie pierwszej pomocy i ewakuację pracowników.

12) Kolejne zastrzeżenia lustracji związane z zasadami wynagradzania pracowników
i Zarządu Sp-ni to:

a) Regulamin wynagradzania pracowników Sp-ni obejmował również Głównego Księgowego oraz członków Zarządu - co było sprzeczne z art. 128 § 2 pkt 2, art. 24126 §2 w związku z art. 772 § 5 Kodeksu Pracy.

b) Regulamin wynagradzania nie określał stanowisk zakwalifikowanych do kategorii zaszeregowania,

c) Przeznaczenie ZFŚS było niezgodne z przepisami ustawy z 04.03.1994 r.
o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - kwoty świadczeń wypłacanych nie były uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób uprawnionych.

Do regulaminu ZFŚS nie opracowano odpowiednich wzorów, wniosków
i oświadczeń.

Wszystkie te nieprawidłowości zostały już wyeliminowane.

Od 2018 roku obowiązują już nowe regulaminy: wynagradzania pracowników, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, wynagradzania Zarządu oraz Głównego Księgowego Sp-ni.

13) Kontrolując sprawy członkowsko-mieszkaniowe lustracja stwierdziła uchybienia polegające na:

- brakach wpisów przyjmowanych członków do rejestru,

- niezgodnej z art. 21 ustawy Prawo Spółdzielcze wypłatą udziałów po ustaniu członkostwa,

- nieuporządkowanym stanie akt członkowskich,

- uchybieniach formalnych i prawnych w zawieraniu umów najmu lokali mieszkalnych (brak podpisów najemców, nie określanie sposobu informowania najemcy o zmianie wysokości opłat za użytkowanie lokalu).

Usunięcie tych nieprawidłowości jest w toku. Nastąpiły zmiany organizacyjne
i personalne w Sp-ni. Pracownicy merytorycznie odpowiedzialni zostali zobowiązani do sukcesywnego uporządkowania oraz uzupełniania akt członkowskich, rejestrów: członkowskiego oraz ksiąg wieczystych. Aktualizowane są także umowy najmu
i dzierżawy zawarte przez Sp-nię na użytkowanie: lokali mieszkalnych, pomieszczeń dodatkowych, gruntów itp.

14) Najwięcej uchybień stwierdzono w zakresie unormowań wewnętrznych:

- w regulaminie rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz zasad ustalania opłat za używanie lokali oraz na pokrycie kosztów eksploatacji
i utrzymania nieruchomości stwierdzono brak wyraźnej, jednoznacznej definicji GZM i brak wskazania elementów składowych GZM. Jest to bardzo poważne uchybienie z uwagi na fakt, iż w dokumentach wewnętrznych KSM określenia "GZM" oraz "eksploatacja i utrzymanie zasobów" stosowało się zamiennie. Ponadto § 4 ust. 3, § 14 ust. 1, 2, 3 i 4, § 31 ust. 1, § 31 ust. 4 są niezgodne z obowiązującymi przpisami.

Są to ważne sprawy ponieważ chodzi tu o właściwe rozliczanie podatków, kosztów, przychodów, opłat za media, ustalanie wyników na działalności Sp-ni.

- stwierdzono także, że przyjęte w Regulaminie rozliczania kosztów dostawy wody
i odprowadzania ścieków, zasady rozliczania kosztów dostawy z indywidualnymi odbiorcami (użytkownikami lokali) nie są jednoznaczne i zgodne z zasadami wynikającymi z art. 6 ust. 3 w związku z art. 26 ust. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków,

- przedłożona lustracji Polityka rachunkowości była niekompletna i nieaktualna,

- brak regulaminu tworzenia i gospodarowania funduszami Sp-ni,

- pozostałe regulaminy obowiązujące w Sp-ni dawno się zdezaktualizowały i nie były nowelizowane w ślad za zmianą przepisów ustawy Prawo Sp-cze, uosm, szczególnie regulaminu funduszu remontowego.

W tym miejscu należy wyjaśnić, że obecnie zawieszono procedurę aktualizacji regulaminów Sp-ni ze względu na oczekiwanie na rejestrację nowego statutu KSM ponieważ cały system normatywny powinien być spójny z jego postanowieniami.

15) Lustracja wskazała także nieprawidłowości kwalifikowania kosztów okresowej legalizacji lub wymiany wodomierzy. Są to wydatki, które nie powinny być pokrywane z funduszu remontowego Sp-ni.

16) Stosowany w Spółdzielni system windykacji przynosił wymierne efekty. Obecnie proces ten został zintensyfikowany. Kierowane są systematyczne wezwania do zapłaty, zaproszenia dłużników na posiedzenia Rady Nadzorczej. Zwiększono ilość kierowanych powództw o zapłatę. Najbardziej problematyczne są sprawy zadłużeń sprzed lat. Dotychczas nie zajęto w nich definitywnego stanowiska, ale należy je ponownie przeanalizować i zakończyć.

Wprowadzono w życie Regulamin prowadzenia windykacji w KSM, co w znaczny sposób porządkuje i systematyzuje ściągalność należnych opłat.

17) Lustracja wskazała, liczne błędy w sporządzaniu sprawozdań finansowych Sp-ni, w których stwierdzono np.: brak danych o wysokości i strukturze wyniku
z eksploatacji i utrzymania nieruchomości - ogółem i w podziale na poszczególne nieruchomości, w tym z eksploatacji i utrzymania lokali użytkowych oraz informacji o proponowanym sposobie pokrycia niedoboru i przeniesienia nadwyżki na rok następny.

Sprawozdanie finansowe Sp-ni za 2017 r. nie spełniało wymogów zawartych
w Uchwale Walnego Zgromadzenia z 27.04.2017 r. (Uchwała Nr 3/2017 r.).

W związku z taką opinią lustratora w przedmiocie sprawozdania finansowego Sp-ni - Rada Nadzorcza KSM wyraziła zgodę Zarządowi na bezprzetargowe zlecenie Firmie U-FIN weryfikacji dokumentacji księgowej Sp-ni za 2017 r.

Informacyjnie - wskazujemy, że przedmiotowa weryfikacja wykonana przez biegłego rewidenta wykazała liczne nieprawidłowości - co spowodowało, że wszczęte zostało postępowanie p-ko członkom poprzedniego Zarządu oraz Rady Nadzorczej
o naprawienie powstałych szkód spowodowanych nienależytym wykonaniem swoich obowiązków.

II. Ponadto RN przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Członków KSM wnioski Związku Rewizyjnego SM RP zawarte w liście polustracyjnym doręczonym Sp-ni
w dniu 17.07.2018 r.:

- wnioski z przeprowadzonej lustracji przedstawiać Walnemu Zgromadzeniu
z zachowaniem wymogów art. 38 § 1 pkt 3 oraz art. 93 § 3 ustawy Prawo Sp-cze,
a informacje o realizacji tych wniosków przekazywać corocznie Walnemu Zgromadzeniu oraz podmiotowi przeprowadzającemu lustrację,

- uporządkować wewnętrzny system normatywny Sp-ni poprzez dostosowanie Statutu i regulaminów do pełnej zgodności z obowiązującym stanem prawnym oraz opracować i wdrożyć regulamin gospodarowania funduszami Sp-ni,

- zapewnić spójność struktury organizacyjnej z aktualną orgnizacją zatrudnienia
w Sp-ni,

- wyeliminować wykazane w protokole niedoskonałości postanowień regulaminów dotyczących spraw pracowniczych,

- przestrzegać terminowości okresowych badań lekarskich pracowników,

- dokonać aktualizacji i uzupełnień polityki rachunkowości poprzez wprowadzenie obowiązujących w Sp-ni zasad gospodarki finansowej wynikających z ustawy
o rachunkowości, stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości z 20.11.2015 r. oraz Uchwały Nr 3/2017 r. Walnego Zgromadzenia z 27.04.2017 r., w tym także opracować własne wzory sprawozdań finansowych obejmujące informacje istotne dla przejrzystości i czytelności dla członków Sp-ni.

Wyjaśniamy, iż wnioski wynikające z listu polustracyjnego pokrywają się z tymi, które zostały zawarte w protokole z przeprowadzonej lustracji. Opis obecnego stopnia ich realizacji został więc zamieszczony w pierwszej części niniejszej informacji.

Treść niniejszej informacji została przyjęta przez RN KSM na posiedzeniu 12.09.2018 r.. RN upoważniła Przewodniczącą RN do przedstawienia niniejszej informacji na Walnym Zgromadzeniu Członków KSM:

Część I - 08.10.2018 r.

Część II - 09.10.2018 r.