Spółdzielnia
O spółdzielni
Organy Spółdzielni
Zarząd Spółdzielni
Rada Nadzorcza
WALNE
Aktualności
Akty prawne
Regulaminy
Polityka prywatności
Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w KSM na 2020r
STATUT KSM
Uchwały
Przetargi
Lokale
Kontakt
WALNE ZGROMADZENIE 2023
Zawiadomienie
Podział Walnego zgromadzenia i porządek obrad .
Regulamin
SPRAWOZDANIA
Pełnomocnictwo
Uchwały
Zarząd KSM informuje , iż Walne Zgromadzenie Członków KSM Część I i II podjęło następujące Uchwały.
Dla Mieszkańców
DRUKI DO POBRANIA
Harmonogram sprzątania na klatkach schodowych w budynkach KSM marzec 2024
Harmonogram sprzątania na klatkach schodowych kwiecień 2024
POLICJA OSTRZEGA - NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ
Jak załatwić sprawę mieszkaniową
W dniu 29.03.2024 r. biuro KSM będzie nieczynne.
ŻYCZENIA Z OKAZJI ŚWIĄT
Zarząd KSM i sekretariat: 44 714 10 30 | Płatności i zgłoszenia awarii: 44 714 10 41
Zgłoszenia awarii poza godzinami pracy biura: 513 020 910
Zarząd KSM i sekretariat: 44 714 10 30 | Płatności i zgłoszenia awarii: 44 714 10 41
Zgłoszenia awarii poza godzinami pracy biura: 513 020 910

Walne Zgromadzenie Członków obejmujące Część II

Zarząd Koluszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, iż Walne Zgromadzenie Członków obejmujące Część II (dotyczy członków zamieszkałych w budynkach: Głowackiego: 27, 27B, 10, 12, Ludowa 5, Żwirki: 15, 17, Traugutta: 7, 9, 11, Budowlanych 6 oraz pozostałych członków) odbędzie się 4 czerwca 2019 rokuo godz. 16.00 w siedzibie Spółdzielni w Koluszkach przy ul. Sikorskiego 11 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad, odczytanie listy pełnomocnictw.
 2. Wybór Prezydium Zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór komisji mandatowo - skrutacyjnej.
 5. Wybór komisji wnioskowej.
 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2018 rok oraz sprawozdanie finansowe KSM za 2018 rok wraz z opinią Rady Nadzorczej z badania sprawozdania.
 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2018 rok wraz z informacją
 8. o realizacji wniosków i zaleceń z lustracji Sp-ni za lata 2015-2017 przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny SM RP.
 9. Dyskusja.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu KSM z działalności za 2018 rok
  b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego KSM za 2018 rok
  c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2018 rok
  d) zagospodarowania wyników finansowych - nadwyżki bilansowej oraz wyniku gospodarki zasobami mieszkaniowymi za rok 2018
  e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu KSM - działalność w 2018 roku
 11. Omówienie sposobu zagospodarowania terenów w zasobach KSM, obecnie przeznaczonych na tzw. ogródki działkowe.
 12. Informacja komisji wnioskowej o wnioskach zgłoszonych podczas obrad II Części WZCzł.
 13. Zakończenie obrad.

Informacja:

   Materiały obejmujące program Walnego Zgromadzenia wraz z projektami Uchwał, są wyłożone do wglądu w sekretariacie Spółdzielni w godzinach pracy administracji. Każdy członek Spółdzielni ma prawo do zapoznania się z wyłożonymi materiałami, zgłaszania poprawek, wniosków i projektów uchwał oraz żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad w trybie i terminach określonych w Statucie Spółdzielni.

   W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział osobiście lub przez pełnomocnika - członkowie Koluszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Pełnomocnictwa należy składać w siedzibie KSM przynajmniej na 1 dzień przed rozpoczęciem danej Części Walnego Zgromadzenia Członków KSM. Niezbędne druki, w tym pełnomocnictw są dostępne w sekretariacie Spółdzielni.